EN

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : DEMCO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
3.44
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.04(-1.15%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,725,600
วันก่อนหน้า - ราคาเปิด
3.48 - 3.60
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.44 / 130,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.50 / 44,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.44 - 3.66
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.17 - 3.84
ปรับปรุงเมื่อ: 02 มิถุนายน 2563 16:37