EN

สารจากประธานกรรมการ

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

ประธานกรรมการบริษัท

ในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทเด็มโก้ จำกัด (มหาชน) “เด็มโก้” เผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทุกภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจทรัพยากร/พลังงาน และสาธารณูปโภค กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและบริการ ฯลฯ และความท้าทายทั้งในด้านตลาดการแข่งขัน ความพลิกผันของเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Disruptive Technology) วิกฤตการณ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งความท้าทายเหล่านี้ เป็นแรงกระตุ้นให้เด็มโก้ต้องรีบปรับตัว พลิกวิกฤตเป็นโอกาส มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้คล่องตัวมากขึ้น มีการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน มีการนำระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของเด็มโก้ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปี 2564 นี้ เด็มโก้ได้วางกลยุทธ์ที่จะเพิ่มอัตราผลกำไร รักษาส่วนแบ่งตลาดเดิมไว้ ขยายธุรกิจใหม่ที่ต่อยอดจากธุรกิจเดิม และขยายธุรกิจใหม่ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพองค์กร ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน เด็มโก้จึงได้ประกาศนโยบาย “2021 : Year of the Innovation” เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม เด็มโก้ไม่ได้คำนึงถึงการสร้างผลกำไรหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและมีภูมิคุ้มกันต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือ VUCA ที่เข้ามากระทบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มีรากฐานที่แข็งแรง สามารถก้าวผ่านปัญหา อุปสรรค และพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนได้เหมาะสมกับสถานการณ์

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการเด็มโก้ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่สนับสนุนและเชื่อมั่นในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ด้วยดีตลอดมา รวมถึงขอบคุณผู้บริหารและพนักงานเด็มโก้ที่ร่วมแรงร่วมใจและทุ่มเทให้กับการทำงาน ทำให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์ได้อย่างมั่นคง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะยังคงสนับสนุนและเติบโตไปพร้อมกับเด็มโก้ต่อไป

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

ประธานคณะกรรมการ