EN

สารจากประธานกรรมการ

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

ประธานกรรมการบริษัท

ภาพรวมทั้งปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 เทียบกับร้อยละ 4.2 ในปี 2561 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 3.2 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.5 และร้อยละ 2.2 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 0.7 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.8 ของ GDP

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมั่นคง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ “มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นนำ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงานและสาธารณูปโภค ทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV)’ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สังคม และ สิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 เป็นปีแห่งความท้าทายของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นปีที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้นในกลุ่มสถานีไฟฟ้า และสายส่งภาครัฐ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน การเชื่อมโยงของเทคโนโลยี Grid Modernization, Smart Grid, Smart Energy รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อฐานราก บริษัทจึงได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์บริษัท ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566) เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมายหลักให้มีอัตราเติบโตของรายได้อย่างสม่ำเสมอ มีผลกำไรที่มั่นคงต่อเนื่อง มีแหล่งรายได้จากงานธุรกิจหลายด้านเพื่อกระจายความเสี่ยง มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 2,937.98 ล้านบาท กำไรสุทธิ 34.96 ล้านบาท สำหรับปี 2563 บริษัทได้ปรับปรุงแผนการดำเนินงานที่เข้มข้นขึ้น มีการนำระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ รวมถึงการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเสริมการทำงานของบริษัทให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงการขยายฐานลูกค้าไปต่างประเทศ ด้วยธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงธุรกิจใหม่ ๆ ที่เป็นโอกาสในการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้ได้มากที่สุด

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ สถาบันการเงิน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) มาด้วยดีตลอด ซึ่งบริษัทขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะประสบความสำเร็จ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างผลตอบแทนที่ดี แก่ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตของบริษัท อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

ประธานคณะกรรมการ