EN

สารจากประธานกรรมการ

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

ประธานกรรมการบริษัท

ในปี 2564 บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) (“เด็มโก้”) ต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COMID - 19) การเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ นโยบายของรัฐด้านพลังงานที่มี เป้าหมายให้ประเทศสามารถมุ่งสู่พลังงานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) สุทธิเป็นศูนย์ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ถือเป็นบทพิสูจน์ ที่สําคัญว่ากลุ่มบริษัทเด็มโก้ในการบริหารความเสี่ยงภายใต้ภาวะวิกฤต และการบริหารความยืดหยุ่นของของการปรับตัวและฟื้นคืน (Resilience) ขององค์กรในการรับมือกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน ซึ่งความท้าทายเหล่านี้ เป็นแรงกระตุ้นให้กลุ่มบริษัทเด็มโก้ ต้องเร่งปรับตัวด้วยการ นําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการ ดําเนินงานการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากกลยุทธ์ในการลดต้นทุน การทํา การตลาด และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งก็จําเป็นต้อง ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้

ในปี 2565 ภายใต้สภาวะวิกฤตปัจจุบันมาตรการเติบโตของรายได้จึงมีความสําคัญมากต่อกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จึงมีการพัฒนารูปแบบการดําเนินธุรกิจใหม่ ๆ และทบทวนกลยุทธ์ขององค์กร ขยายธุรกิจและตลาดด้วยทรัพยากรและสินทรัพย์ที่มีอยู่ของเด็มโก้เดินหน้าลงทุน เพื่อขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีออกแบบรูปแบบการปฏิบัติการใหม่นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และ บริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและ ฟื้นฟูธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในวิถีชีวิตโลกใหม่ (New Normal)

ในการทบทวนกลยุทธ์นั้นเด็มโก้ให้ความสําคัญใน การผนวกการทําธุรกิจที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) เข้ากับกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ เพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน มุ่งไปสู่ “ ก้าวไปด้วยกันอย่างภาคภูมิและยั่งยืน” (Growing Together with Pride and Sustainability)

ในนามของคณะกรรมการกลุ่มบริษัทเด็มโก้ ดิฉัน ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่สนับสนุนและเชื่อมั่นในการ ดําเนินงานของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ด้วยดีเสมอมา รวมถึงขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจและทุ่มเทให้กับการทํางานกับกลุ่มบริษัทเด็มโก้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนและเติบโตพร้อมกับเด็มโก้ตลอดไป

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

ประธานคณะกรรมการ