EN
วิสัยทัศน์ของเรา

มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นนำ

ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงานและสาธารณูปโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พันธกิจของเรา

ดำเนินธุรกิจก่อสร้าง

และบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

พลังงานและสาธารณูปโภคที่ครบวงจร พร้อมขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ

ค่านิยมองค์กร

IDEMCO

โครงการความภาคภูมิใจของเรา

โครงการพลังงานลม

ห้วยบง 2-3

กำลังการผลิตติดตั้งรวม 207 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 180 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยบง อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันทั้ง 2 โครงการได้จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. แล้วตั้งแต่ปี 2555 และ 2556

สำรวจธุรกิจของเรา

มุ่งมั่นให้บริการที่ดี มานานกว่า

28 ปี

ธุรกิจการให้บริการ

ให้บริการออกแบบ คัดสรรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินงานก่อสร้าง และทดสอบผลงานเพื่อความไว้วางใจในงานด้านวิศวกรรมที่สมบูรณ์แบบ

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจงานขาย

ผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้า และเสาโครงเหล็กรองรับสายส่งแรงสูงหรือระบบสื่อสาร รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และชุดอุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบสื่อสาร

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน

ดำเนินการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการและงบประมาณที่ใช้แล้ว ประยุกต์ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีในการพัฒนาพลังงานทดแทน

อ่านเพิ่มเติม

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อหุ้น
DEMCO
ราคาล่าสุด
3.90 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ราคาเปิด
3.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12,071,500
วันก่อนหน้า
3.90

ปรับปรุงเมื่อ: 21 มกราคม 2565 16:36
นักลงทุนสัมพันธ์

กิจกรรมล่าสุด

ไม่มีกิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด

  • รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

  • งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2564

  • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2564

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน

สรุปผลการดำเนินงานของ DEMCO

สินทรัพย์รวม ในปี 2563 7,374.57 ล้านบาท
รายได้รวม 2,497.12 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 55.20 ล้านบาท
บริษัท เด็มโก้ เอ็นเนอร์จี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำกัด
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จำกัด
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จำกัด
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จำกัด
บริษัท อุดรธานีโซล่า พาวเวอร์ จำกัด
บริษัท แม่โขง กรีนพาวเวอร์ จำกัด
บริษัท อินโดไชน่า กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด