EN

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นนำ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงานและสาธารณูปโภค ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV)

พันธกิจ

01

ดำเนินธุรกิจก่อสร้างและบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงานและสาธารณูปโภคที่ครบวงจร พร้อมขยายธุรกิจสู่ภูมิภาค CLMV

02

สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญรอบรู้และประสิทธิภาพสูง

03

สร้างผลตอบแทนที่ดีและมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน ให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น อย่างต่อเนื่อง

04

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

IDEMCO

นโยบายคุณภาพ

" มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพงาน และระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อความยั่งยืนขององค์กร "