EN

สิทธิของผู้ถือหุ้น

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (DEMCO-W5)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (DEMCO-W6)
  • แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (DEMCO-W6)
แผนที่ (Eng Version)