EN

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน

บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัทที่ดำเนินโครงการผลิตกระไฟฟ้าด้วยพลังงานลม (Wind farm) มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 767 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ในปี 2556-2557 บริษัท ได้ลงทุนในบริษัท อุดรธานีโซล่าร์ พาวเวอร์ จำกัด บริษัท แม่โขง กรีนพาวเวอร์ จำกัด บริษัท อินโดไชน่า กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า บริษัทละ 0.998 เมกกะวัตต์

ประสบการ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงานในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน

ประสบการณ์การทำงานโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน