EN

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการลงทุน

นายปริญช์ ผลนิวาศ

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการลงทุน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

นายนริศ ศรีนวล

ประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการลงทุน, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ่านเพิ่มเติม

นายปัญญ์ เกษมทรัพย์

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม

นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ่านเพิ่มเติม

นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์

กรรมการอิสระ, กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

นายไพฑูรย์ กำชัย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม