EN

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการการลงทุน

นายปริญช์ ผลนิวาศ

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการลงทุน, กรรมการตรวจสอบ

อ่านเพิ่มเติม

นายปราโมทย์ อินสว่าง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม

นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม

นายไพฑูรย์ กำชัย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ, กรรมการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม