EN

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Green Industry

2560

Green Industry

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว

หน่วยงานต้นแบบที่มีแบบรักษามาตรฐานมาตรการองค์กรดีเด่น ด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างต่อเนื่อง

2560

หน่วยงานต้นแบบที่มีแบบรักษามาตรฐานมาตรการองค์กรดีเด่น ด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างต่อเนื่อง