EN

งานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

บริษัทให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร

งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

เป็นระบบส่งกำลังไฟฟ้าที่รับมาจากแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น เขื่อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ส่งไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อยต่างๆ ระบบสายส่งไฟฟ้าจะรับระดับแรงดันตั้งแต่ 69 เควี 115 เควี 230 เควี และ 500 เควี โดยระบบสายส่งนี้จะอยู่ใน ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ประกอบการโรงผลิตไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) และประเภทผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าอิสระรายย่อย (Small Power Producer : SPP) และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งต่างเป็นลูกค้าของบริษัททั้งสิ้น

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

ทำหน้าที่รับพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อแปลงแรงดันส่งต่อเป็นทอดๆ ผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายต่อไปยังผู้ใช้ไฟประเภทต่างๆ

งานก่อสร้างระบบจำหน่าย และระบบไฟฟ้าใต้ดิน

เป็นงานก่อสร้างปักเสาและพาดสายไฟฟ้า ระดับแรงดัน 22 เควี หรือ 33 เควี และระบบไฟฟ้าแรงต่ำจากสถานีไฟฟ้าย่อยไปยังลูกค้าต่างๆ ทั่วประเทศ

สำหรับงานระบบไฟฟ้าใต้ดินเป็นงานก่อสร้างท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดัน 22 เควี และ 115 เควี โดยลูกค้าหลักของงานส่วนนี้นอกเหนือจาก กฟผ. กฟภ. และ กฟน. แล้ว ยังมีโรงไฟฟ้าเอกชนประเภท IPP, SPP และโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ อีกด้วย

โครงการอ้างอิง

โครงการอ้างอิงในงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

งานก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

งานก่อสร้างสายส่ง 500 เควี อุบลฯ3 - ร้อยเอ็ด2 (จาก สฟ.อุบลฯ3 - กม.86)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( EGAT )

ปีที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
ระหว่างก่อสร้าง
สถานที่
อุบลราชธานี ถึง ร้อยเอ็ด

มูลค่าโครงการ : 760.11 ล้านบาท

งานก่อสร้างสายส่ง 500 เควี อุบลฯ3 - ร้อยเอ็ด2 (จาก กม.86 - สฟ.ร้อยเอ็ด2)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( EGAT )

ปีที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
ระหว่างก่อสร้าง
สถานที่
กม.ที่ 86 จ.อุบลราชธานี ถึง สฟ.ร้อยเอ็ด2

มูลค่าโครงการ : 468.89 ล้านบาท

งานก่อสร้างสายส่ง 500 เควี ชัยภูมิ-ท่าตะโก ระยะทาง 104 กม.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( EGAT )

ปีที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
2560
สถานที่
ชัยภูมิ ถึง ท่าตะโก

มูลค่าโครงการ : 722.77 ล้านบาท

งานก่อสร้างสายส่ง 230 เควี ฉะเชิงเทรา2 - ปราจีนบุรี2 - กบินทร์บุรี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( EGAT )

ปีที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
ระหว่างก่อสร้าง
สถานที่
สฟ. ฉะเชิงเทรา 2 ถึง สฟ.ปราจีนบุรี 2 ▪ สฟ.230 เควี ปราจีนบุรี 2 ถึง สฟ. กบินทร์บุรี

มูลค่าโครงการ : 886.24 ล้านบาท

งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เขาค้อ - หล่มสัก ระยะทาง 60 กม.

บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ปีที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
2557
สถานที่
เขาค้อ ถึง หล่มสัก เพชรบูรณ์

มูลค่าโครงการ : 263.24 ล้านบาท

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า อยุธยา 4 แรงดัน 500/230 เควี และสถานีไฟฟ้า สีคิ้ว 2 ระดับแรงดัน230 เควี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( EGAT )

ปีที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
2560
สถานที่
อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา ▪ อ.สีคิ้ว จ.นครราสีมา

มูลค่าโครงการ : 739.69 ล้านบาท

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า แจ้งวัฒนะ แบบ GIS ระดับแรงดัน 500 เควี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( EGAT )

ปีที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
2560
สถานที่
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

มูลค่าโครงการ : 407.49 ล้านบาท

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สำหรับโรงไฟฟ้า กัลฟ์ตาสิทธิ์ 1 และ กัลฟ์ตาสิทธิ์ 2

บริษัทโตโย เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ปีที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
2560
สถานที่
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

มูลค่าโครงการ : 352.59 ล้านบาท

งานก่อสร้างระบบจำหน่าย และระบบไฟฟ้าใต้ดิน

งานก่อสร้างเสาโครงเหล็ก พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ระบบจำหน่าย 22 kV ข้ามแม่น้ำโขง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( PEA )

ปีที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
2554
สถานที่
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

มูลค่าโครงการ : 27.30 ล้านบาท

งานก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 เควี และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับ BACKUP SPP3

บริษัท โรจนะ เพาเวอร์ จำกัด

ปีที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
2560
สถานที่
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.นครศรีอยุธยา

มูลค่าโครงการ : 6.42 ล้านบาท

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงานในงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า