EN

งานด้านอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทให้บริการเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้บริการศึกษา วางแผน ติดตั้ง ออกแบบ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่ปี 2546 เพื่อให้บริการศึกษา วางแผน ติดตั้ง ออกแบบ ในการประหยัดพลังงานให้แก่หน่วยงานราชการ และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงานในงานด้านอนุรักษ์พลังงาน

ประสบการณ์การทำงานด้านอนุรักษ์พลังงาน